Vijf jaar een periodieke gift schenken - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Een goed bericht voor hen, die regelmatig en gedurende minstens vijf jaar een periodieke gift schenken voor een goed doel aan een stichting of organisatie, die bij de Belasting de ANBI erkenning heeft ontvangen.

Normaal is het al zo, dat als je aan goede doelen schenkt je recht hebt op een aftrekpost bij de Belasting, maar daar zijn wel regels aan verbonden en heeft zijn beperkingen, waardoor toch niet het totaalbedrag van de giften aftrekbaar is. Dat verandert als je je schenking laat vastleggen in een overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Je giften zijn in dat geval volledig aftrekbaar, zonder minimum of maximum.

Wat vroeger echter alleen kon bij de notaris, kun je nu ook zelf regelen. Door een wetswijziging per 1 januari 2014 hoef je voor een periodieke schenking namelijk geen notariële akte meer te laten opmaken. Daarmee is deze manier van schenken ook interessant geworden voor kleinere bedragen.

In tegenstelling tot een ‘gewone gift', is een periodieke gift van de eerste tot de laatste euro aftrekbaar. Dus niet alleen tot een wettelijk maximum van 10% van het inkomen. Een gift wordt een periodieke gift als je van te voren vastlegt dat je (ten minste 5 jaar) een gelijk bedrag gaat schenken aan een bepaald goed doel.
Dit kan nu door middel van een schenkingsovereenkomst die u afsluit met de organisatie, die door de Belasting een ANBI erkenning heeft gekregen. Dit is een hele verbetering voor sponsors en donateurs. Door het afsluiten van een onderhandse akte is de gang naar de notaris niet meer nodig en bespaart u kosten.

Het concept van de onderhandse overeenkomst tussen u en de Schatkamer voor uw periodieke giften staat al klaar en kunt u downloaden. Lees de overeenkomst en de onderstaande toelichting.
Toelichting op de onderhandse overeenkomst

Uw financiële ondersteuning van de Stichting Schatkamer voor de Wereld is heel welkom! Uw gift wordt gebruikt voor het zendingswerk in Pakistan, bestaande uit sponsoring van kinderen, noodprojecten, alsmede training en onderwijs van leraars en pastorale werkers op het FGA Bijbel College.

De in de overeenkomst vermelde periodieke gift is zonder drempel en in z’n geheel fiscaal aftrekbaar.
Daar tegenover stelt de Belastingdienst bij een periodieke gift als voorwaarde, dat u als schenker de verplichting heeft gedurende minimaal vijf jaren zonder onderbreking en in gelijke jaarlijkse delen een vast bedrag over te maken (desgewenst in maandelijkse, kwartaal- of halfjaarlijkse termijnen).

Een andere voorwaarde is dat u niet een deel of het totaalbedrag van de giften over 5 jaar voortijdig in één keer overmaakt aan de Schatkamer.
Stichting Schatkamer voor de Wereld is een officieel door de Belastingdienst erkende `Algemeen Nut Beogende Instelling` en voldoet aan de eisen verbonden aan deze ANBI-status. Deze zijn terug te vinden op onze websites op onze websites.
U kunt uw periodieke gift (al of niet in meerdere termijnen per jaar) overmaken op bankrekeningnummer NL54ABNA0415563399 ten name van Stichting Schatkamer voor de Wereld te Rotterdam onder vermelding van ‘periodieke gift’.
Aan de schenkingsovereenkomst wordt een uniek ‘transactienummer’ toegekend. Op basis van dit nummer en het ANBI-nummer van de Schatkamer kan de Belastingdienst zowel uw giftenaftrek in de aangifte van de inkomstenbelasting als de administratie van de Schatkamer controleren. Indien door de Belastingdienst gewenst, vult u deze nummers in op uw aangifte.
Wat te doen

Door op de onderstaande overeenkomstformulier in tweevoud te klikken komt u bij de formulieren. Beide formulieren kunt u online invullen, uitprinten en ondertekend naar onderstaand adres sturen. Wij vullen dan de overige invulvelden in en sturen u een door ons ondertekend formulier terug.

Overeenkomstformulier in tweevoud (Downloaden)

Ga op de Download link staan met u muispointer.
Click op de rechtermuisknop en selecteer: “Doel opslaan als…”.
Dan click op de linkermuisknop om het bestand op te slaan op u computer.

Stichting Schatkamer voor de Wereld
Kouterstraat 6
3075 CG Rotterdam (Nederland)

info@schatkamervoordewereld.nl
Tel. +31 (0)10 - 4852221

Voor verdere informatie kunt u ook kijken op de website van de Belastingdienst.
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud