Nieuwsbrief uit Pakistan - 2e kwartaal 2019 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Henny en Liaquat Qaiser

Christus in Pakistan

Zending - Onderwijs - Hulpprjecten
Sponsoring kinderen

2e kwartaal 2019
Geliefde zendingsvrienden,

Hartelijk gegroet vanuit Pakistan. Er is dit jaar al weer veel gebeurd en verschillende nieuwe projecten, waar we direct of indirect bij betrokken zijn, werden gestart of voortgezet en in deze brief willen we daar graag meer over vertellen. Allereerst wil ik (Henny) getuigen van een bijzondere ontmoeting, waarin de Heer zich krachtig openbaarde en mij bijzonder bemoedigde.
Eind januari bezocht ik een van onze kerkleden in het ziekenhuis waar ze als verpleegster werkt en er een verantwoordelijke positie bekleedt. Verschillende verpleegkundigen voegden zich bij ons en we zetten ons bezoek voort in een aparte ruimte, waar we even ongestoord samen konden zijn. Ze waren allemaal erg blij om me te ontmoeten en ik werd hartelijk verwelkomd met bloemen en samen dronken we gezellig een kopje thee.

De zuster uit onze kerk getuigt van haar geloof als de gelegenheid zich voordoet en tijdens ons samenzijn vertelde zij, dat ik de vrouw ben van de voorganger van haar gemeente waar ze regelmatig over vertelt.
Een van de verpleegsters, die niet vertrouwd was met het christelijke geloof vroeg mij om voor haar te bidden. Terwijl ik met haar bad, werd zij aangeraakt door de kracht van God en hield mij vast om in evenwicht te blijven. Na het gebed vertelde zij dat het voelde alsof er iets kwaads uit haar vertrok en er een diepe vrede op haar neerdaalde. Zij voelde zich nu helemaal vrij en rustig. Er was een bijzondere sfeer in de kamer en ik merkte dat er ruimte was om iets meer met hen te delen en ik vertelde over de liefde van God, die van ons houdt ongeacht onze religieuze achtergrond.
Ik vond het wel heel bijzonder dat de Heer zich zo manifesteerde in een openbare ruimte van een ziekenhuis zonder speciale voorbereiding en een sfeer van een kerkelijke dienst. Waar twee of drie samen zijn in mijn naam, ben Ik aanwezig zegt de Heer en dat mochten we bijzonder ervaren. Ik was daar samen met een zuster uit de gemeente in de Naam van de Heer en Hij openbaarde zich aan allen die aanwezig waren. Prijs de Heer! Ik vraag jullie gebed voor deze verpleegsters en dat de Heer hen verder moge geleiden en zegenen.
Opening speeltuin van Rastaschool

Op 7 maart werd ik uitgenodigd om samen met twee vertegenwoordigers van het FGA Bestuur, pastor Arif en Ayub te komen voor de opening van de speeltuin gebouwd naast de Rasta school voor kinderen van de gezinnen, die bij de baksteenfabrieken werken. Vorig jaar stond net naast de school een perceel te koop en een Pakistaans/Amerikaans  gaf een donatie als eerste gift om dat perceel te kopen voor de school. Toen was het idee opgekomen voor een speelplaats voor de kinderen en de rest van de kosten van het perceel en de toestellen zoals schommels, glijbaan, enz. werd bijeengebracht door de Zweedse organisatie Barmissionen (Children ’s Mission).

De schoolkinderen en het personeel zijn zo dankbaar! Vaak hebben de kinderen in de scholen hier alleen studies en veel huiswerk, maar geen gelegenheid voor het spel en sport... Deze speeltuin is een extra attractie van de school in dat gebied en vooral voor deze arme kinderen!

        
Eerste steenlegging van toekomstige kerk in Youhannabad

Twee jaar geleden werd de FGA kerk in Youhannabad gesticht en kwam de gemeente samen op een terrein zonder gebouw. Soms konden zij een tent huren, maar de meeste tijd kwamen zij toch samen in de open lucht. In de winter erg koud en in de zomer niet te harden van de hitte.

Onder leiding van pastor Yousaf Younas, afge-studeerde van het Bijbel College, groeide de gemeente gestadig en bestaat nu uit ongeveer 200 leden. De gemeente heeft een visie voor een eigen gebouw en met elkaar sparen zij hard zodat zij nu alvast een start konden maken met het leggen van het fundament.

Op 10 maart werd de eerste steen gelegd met het uitzien naar de toekomst voor een eigen gebouw. Na een dienst in de tent, waar Liaquat een bemoedigend woord sprak werden we uitgenodigd om een steen te leggen voor het toekomstige kerkgebouw. Liaquat legde de eerste steen en toen mocht ik en de FGA voorzitter, waarna alle leden een steen legden voor de toekomst...

         

Op 11 april werd het cement gegoten voor de vloer van  de toekomstige kerk en het doopvont. Hier kunnen ze op samenkomen totdat zij verder kunnen gaan met de bouw van de muren... De Gemeente heeft niet voldoende middelen om nu gelijk verder te gaan met de bouw en moet wachten voor de volgende stap gezet kan worden. Zij sparen zelf hard en zien uit naar de Heer die kan doen boven bidden en denken.
Mocht u in uw hart krijgen om deze jonge gemeente te helpen dan is dat van harte welkom met vermelding ‘Youhannabad’.
FGA Vrouwenteam
(Uit een verslag van de teamleiders Ruth Nadeem en Tomoe Ota)
‘In het eerste kwartaal van 2019 belegden we seminars in vier verschillende steden over onderwerpen als waardigheid van vrouwen, huiselijk geweld, kindermishandeling, abortus, enz. Het grootste probleem is dat veel vrouwen zich vaak niet bewust zijn van hun eigen problemen. Zij zijn zo gewend aan de cultuur en de mentaliteit van de samenleving dat de reacties in de seminars heel verschillend zijn. Sommigen luisteren heel aandachtig en zijn zich bewust van hun problemen terwijl anderen er liever niet bij stilstaan en het van zich afhouden.


Henny met het volledige vrouwenteam
Wij zijn dankbaar dat we via onze seminars al deze onderwerpen toch mogen bespreken en zo de vrouwen bewust maken van wat belangrijk is in het leven.

In Faisalabad werkten we mee aan een aantal evangelisatiediensten ter ondersteuning van nieuwe voorgangers in dit gebied. Het was een gezegende tijd en de mensen genoten van Gods aanwezigheid in de aanbidding en getuigenis.
Als team kwamen we ook in aanraking met een Christelijke organisatie die vervolgde christenen in Pakistan in gevallen van huiselijk geweld, kindermishandeling, aanklachten van godslastering enz. Zij werken samen met advocaten, artsen, pastors en counselors en hebben ook een opvangplaats genaamd Shelter, waar slachtoffers kunnen worden opgevangen.

We brachten enkele malen een bezoek aan de Shelter ter bemoediging van de vrouwen die hier worden opgevangen. Persoonlijk contact is voor hen erg belangrijk. We brengen wat tijd met hen door waarbij gelegenheid is voor gebed en zij zich kunnen uitspreken, ook tijd voor wat ontspannen bezig zijn met elkaar. De leiding van de opvangplaats was hier erg blij mee omdat de vrouwen naast de ambtelijke hulp die de organisatie verstrekt vooral ook persoonlijke aandacht en geloofsopbouw nodig hebben.’
Opening nieuw schooltje in Kasur

Rondom Lahore en in de gehele Punjab zijn heel veel baksteenovens. Sommige schattingen van het aantal bakstenenovens in Pakistan liggen ver boven de tienduizend. De index van de wereldwijde slavernij in 2014 gaf aan dat het aantal mensen, die in Pakistan als slaven in de steenfabrieken werken, ligt tussen de een en twee miljoen mensen. Velen van de baksteenwerkers zijn migranten. Zij leven vaak in extreme armoede en velen begonnen bij de ovens te werken voor terugbetaling van een verstrekte lening. De ovenarbeiders, met inbegrip van hun kinderen, werken in barre en onveilige omstandigheden. De hitte van de oven kan leiden tot een beroerte en verschillende andere medische aandoeningen.
De meeste van hun kinderen hebben geen kans om naar school te gaan. In de FGA zijn er verschillende voorgangers met een bediening onder deze baksteenovenwerkers en zij hebben een visie om scholen te starten voor deze kinderen om hen zo voor te bereiden voor een betere toekomst. Een van hen is pastor Pastor Arif Ashiq en zijn vrouw Ambreena. Beiden zijn afgestudeerd van het FGA Bible College en Ambreena was lid van het FGA Vrouwenteam voordat ze trouwde. Ze hebben een kerk in Bilal Town, een arme buurt aan de rand van Lahore. In hun kerk hebben ze ook een schooltje voor de arme kinderen in dat gebied.

Daarnaast hebben zij contacten onder de christelijke baksteen ovenarbeiders in het gebied van Kasur. Zij kregen de visie om te beginnen met een kleine school voor de kinderen van deze werkers. Vrienden uit Australië beloofden hen te steunen met het salaris van een leraar en te helpen met leerboeken, schrijfmateriaal en een schoolbord en zo kon een start gemaakt worden. De 'school' is op de binnenplaats van een familie, die werkt in de baksteenfabriek. Het is in de open lucht zonder bedekking, geen zitplaatsen of dekens om te zitten.
Het is allemaal  nog steeds erg primitief, maar het is een begin. Er zijn nu ongeveer 50 kinderen en zij zitten allemaal in één klas. Eigenlijk teveel kinderen voor één leraar, maar er is niet voldoende geld voor een tweede leerkracht. Verder is er behoefte aan een ventilator tegen de hitte, kleden voor kinderen om op te zitten. Mochten er onder de lezers zijn, die willen helpen dan zou dat een uitkomst zijn. Pastor Arif en zijn vrouw Ambreena vroegen mij (Henny) om te komen en de school officieel te openen.

Na een korte bemoedigende boodschap mocht ik de boeken aan de kinderen uitdelen en het lint doorknippen. De moeder van het gezin dat de binnenplaats van haar huis beschikbaar stelde was zo blij dat haar kinderen nu ook de kans kregen om onderwijs te krijgen.

         
NIEUW GEBOUW VOOR DE FGA (Full Gospel Assemblies)

De FGA is de landelijke organisatie voor de vele christelijke gemeenten en bedieningen in Pakistan, waaronder ook het Bijbel-College en de verschillende internaten voor jongens en meisjes. Vanaf het begin werden voor alle bestuurlijke en administratieve werkzaamheden de campus en de ruimten van het Bijbel-College gebruikt. Vanwege de snelle groei van het Bijbel College door de jaarlijkse toeneming van het aantal studenten werd dit meer en meer een probleem en moest er een oplossing komen.

Nu heeft de vicedirecteur van het FGA Bijbel College met zijn vrouw Angelina een aantal contacten in de USA en dankzij het Barnabasfonds en sponsors in Amerika kon vorig jaar begonnen worden met de start van een nieuw gebouw. In januari was het gereed kon het gebouw ingewijd worden. De campus en ruimte van de Bijbelschool kan nu weer helemaal bestemd worden voor de studenten en hun huisvesting.

    
Opening door Mr. Sookhdeo van het Barnabasfonds        Nieuw FGA centrum Lahore
PIONIEREN IN DE THAR WOESTIJN

Vorig jaar in september maakten pastor Morris Bashir (co-pastor in onze kerk) en pastor Barnabas Younas (van de FGA Church in Islamabad) een zendingsreis naar het district Sindh  en bezochten  daar het Thar woestijngebied. Ze ontdekten daar een grote behoefte aan scholen. Tharparkar is een van de meest verwaarloosde districten van Pakistan wat betreft het onderwijs voor kinderen in de plattelandsgebieden. De staat van onderwijs is er zeer alarmerend en 80% van kinderen binnen de schoolgaande leeftijd gaat niet naar school.

Beide voorgangers bezochten een dorp genaamd Bhambrian met een bevolking van ongeveer 3000 mensen. Het heeft geen basisvoorzieningen zoals elektriciteit, drinkwater, een apotheek of een school. Als de ouders hun kinderen naar een school willen sturen dan zouden ze meer dan 100 kilometer moeten reizen via dorre zandpaden in de woestijn. Daarom is de ongeletterdheid in dit gebied uitermate groot. Van de ongeveer vierhonderd kinderen in dit dorp gaat er niemand naar school. Er woont nu een christelijke jongeman die ook les geeft aan kinderen en de school zou een mogelijkheid bieden om vanuit dit dorp als basispost het goede nieuws van het evangelie in de omgeving te verspreiden. Het bouwen van een school zou een grote springplank zijn om niet alleen de kinderen op te voeden, maar ook om openheid te creëren voor het evangelie. Pastor Morris bereidde hiertoe een projectplan om daar een school te bouwen en deelde deze visie met onze gemeente in Lahore.

         
                     Nu nog les in de openlucht                      Bouw van het nieuw schoollokaal is gestart

Bijzondere gebedsverhoring voor Thar project
Juist in die tijd schreef een vriend uit Nederland ons over iemand die informeerde naar een project met betrekking tot onderwijs in Pakistan en of we hem daarbij konden helpen. Liaquat en ik zagen dit echt als leiding van de Heer en we besloten om het project van de school in de Thar woestijn voor te dragen aan de donor.  Deze had een bedrag van € 14.000,-- voor een dergelijk project gereed en dat was een geweldige hulp om te starten met de aankoop van een perceel voor de bouw van de school en ook een waterbron in een naburig dorp.

Ook in onze kerk zijn acties gestart voor het verzamelen van geld omdat er veel nodig is voor dit project omdat er nog veel moet gebeuren voor dit belangrijke project. Het plan houdt in de bouw van een school met speelplaats voor de kinderen, een ruimte voor de gemeente en een apotheek. Het dorp Bhambrian te maken tot een oase in de woestijn. De school is al begonnen in de openlucht en er zijn nu al 135 kinderen.

Op 19 maart reisden Liaquat, Pastor Morris en een team van onze kerk naar het dorp om dit hele project officieel in te wijden en aan de Heer op te dragen. Als u geïnteresseerd bent in dit project dan kunt u bijdragen door een donatie met de vermelding Thar Desert’.
OPLEIDINGSCHOOL VOOR VROEDVROUWEN
De school staat onder algehele leiding van Magdalene William, Canadees staatsburger met een Pakistaanse achtergrond. Zij werkte eerst samen met haar man als verloskundige en anesthesiste in het Tank Hospitaal in West Pakistan. Omdat haar man een nierpatiënt werd kwamen ze in Lahore wonen en zo raakte ze betrokken bij de opleiding van vroedvrouwen op de FGA trainingsschool.

De trainingsschool ligt op het terrein van de FGA, vlak naast de Technische school. Na het overlijden van haar man verhuisde Magdalene met haar dochter Rebecca naar Vancouver in Canada en komt elk jaar voor een maand naar Pakistan om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de school. Zij verblijft dan bij ons in huis. In Canada werft zij sponsors voor de school en draagt zo belangrijk bij aan de financiering van deze belangrijke opleiding.


Uitreiking diploma door Magdalene William
De totale opleiding duurt anderhalf jaar, waarvan het eerste half jaar vooral theorie, waarna een jaar volgt van praktische toepassing samen met meer theorie.

Dit jaar ontvingen 21 vrouwen hun diploma. Dit helpt hen om een goede baan te vinden en zo bij te dragen in de kosten voor hen zelf en de familie. Dertig meisjes waren gereed met het eerste half jaar en een aantal nieuwe meisjes werden toegelaten, zodat de school nu 72 leerlingen telt. Een aantal van hen komen uit dorpen buiten de stad en kunnen verblijven in kamers boven in de Technische school. Op 27 maart vond een feestelijke ceremonie plaats op het terrein van de FGA (Full Gospel Assemblees). De uitreiking van de einddiploma’s en het afleggen van de verklaring van trouw en toewijding. Mij werd gevraagd om een bemoedigende boodschap te brengen, waarna de diploma’s werden uitgereikt en de plechtige verklaring van trouw werd afgelegd.

         
  Een woord van bemoediging voor de leerlingen                   Plechtig moment van belofte
Kindersponsorproject Tamara

We zijn heel dankbaar met alle sponsors voor het kinderproject Tamara en de kinderen die daardoor de gelegenheid krijgen om naar school te gaan. De schoolopleiding is voor elk kind belangrijk en verschillende van de kinderen die gesponsord worden doen het zelfs heel goed  op school.

We sponsoren nu 67 kinderen voor basis- en midden onderwijs en 6 voor het hoger onderwijs, maar velen staan nog op de wachtlijst om geholpen te worden en zien reikhalzend uit naar iemand die hen zal helpen.

Wij vragen gebed voor de aanmelding van sponsors. Ook dit werk is uitermate belangrijk. We zijn dankbaar voor de sponsors, die al vele jaren dit werk trouw steunen en het hebben mogelijk gemaakt, dat jonge christenen naar school konden gaan. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen in een land, waar voor  minderheden, waaronder de christenen, zo weinig kansen zijn voor verdere ontwikkeling, waardoor hun invloed op de maatschappij ook belemmerd wordt.

Onderstaande kinderen die al langere tijd op de wachtlijst staan voor sponsoring. Hun ouders zien verlangend uit naar iemand die hen wil sponsoren.
Als u een kind zou willen helpen, dan kunt u contact opnemen met het contactadres in Nederland. Het bedrag voor een sponsoring is € 25,-- per maand.

Zie voor meer informatie en de wachtlijst: (Click hier)
Wij zijn heel dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Met hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Liaquat en Henny Qaiser
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Giften voor een stichting voor goede doelen (ANBI) zijn bij de belastingaangifte tot een zeker bedrag aftrekbaar. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 jaar was een notariële acte nodig om het volledige bedrag te kunnen aftrekken. Sinds januari 2014 is deze acte niet meer nodig en kan volstaan worden met een onderlinge overeenkomst tussen de donateur en de organisatie (Stichting of Vereniging). Hiervoor zijn formulieren, die u kunt downloaden van onze website. Zie meer...
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL 54ABNA 0415563399
ten name van:
Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud