Nieuwsbrief uit Pakistan - 1e kwartaal 2024 B - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Henny en Liaquat Qaiser

Christus in Pakistan

Zending - Onderwijs - Hulpprjecten
Sponsoring kinderen

Februari 2024
Geliefde  zendingsvrienden,
Hartelijke gegroet en Gods rijke zegen toegewenst. Moge Paulus’ gebed in Efeziërs 3:17 en 18 waar worden in uw en ons leven. Heel bijzonder zoals hij het uitdrukt: “Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u Hem meer gaat vertrouwen. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen. 18 Dan zult u, samen met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is.“
Jaarlijkse diploma-uitreiking
We willen beginnen met het laatste nieuws omtrent de Bijbelschool. Een groot deel van onze tijd is vooral gericht op de Bijbelschool, de FGATS (Full Gospel Assemblies Theological Seminary) in Lahore. Vooral Liaquat is er full time bezig met onderwijzen en leiding geven als directeur. Zelf geef ik (Henny) er les in Introduction to Christian Counseling en geef daarnaast veel tijd aan het Tamara sponsorproject en andere projecten die vanuit Holland gesteund worden. Ook geef ik leiding aan het FGA vrouwen team. Verder verzorg ik de correspondentie, e-mails, administratie en updates. We zijn heel dankbaar dat het zo goed gaat met de Bijbelschool. Elk jaar zijn er meer dan 100 aanvragen om aangenomen te worden maar we kunnen  jaarlijks niet veel meer dan 50 studenten accepteren.
De klaslokalen zijn gebouwd voor klassen voor 30 studenten. Het is dus al lastig om er 50 studenten in te proppen. Ook is het budget en het aantal leraren beperkt. Het aantal aanvragen laat wel zien hoe goed het FGATS bekend staat en veel van de aanvragen zijn van jonge mensen die niet van FGA zijn. We hebben studenten van vele verschillende pinkstergroepen en ook van andere denominaties.
Op 15 december. vond de 55ste jaarlijks uitreiking plaats van diploma’s en certificaten. In totaal zijn er 44 studenten afgestudeerd. De opleiding is onderverdeeld in studies van 1, 2 en 3 jaar. Studenten die de opleiding van een jaar volgen ontvangen een certificaat, voor de studie van 2 jaar wordt een diploma voor theologie uitgereikt en na de studie van 3 jaar ontvangen studenten een diploma voor Bachelor studie.

Ds. Michael Boot, de hoofdspreker, hield een preek met de titel 'Wees een instrument voor de Meester', waarin hij praktische instructies gaf over effectieve bediening. Hij sprak over 2 Timotheüs 3:12 - 4:8, waarbij hij de nadruk legde op de toewijding, effectiviteit en vruchtbaarheid van de afgestudeerden als dienaren van de Heer.Uitreiking diploma door
Liaquat en Michael Boot
Alle docenten en medewerkers van het seminarie namen deel aan de viering, samen met families en  vrienden van de afgestudeerden. Liaquat spoorde hen aan om trouw blijven aan hun roeping en de wedloop van het geloof met toewijding te lopen. Tijdens de ceremonie overhandigden Liaquat en ds. Michael Boot certificaten en geschenken aan de afgestudeerden, waaronder de Bijbel, een studiebijbel, evangeliën en een aantal theologische studieboeken en nog 15 publicaties van FGA en andere christelijke uitgeverijen. Ritma Khayam, de vicedirecteur, maakte de speciale prijzen bekend voor de uitmuntende studenten in vijf categorieën.Henny geeft de beste student
een speciaal schild
Er werden ook enkele extra boeken aan hen geschonken. De opdracht aan studenten werd bevestigd met gebeden voor zegen en een rijke oogst. Deze momenten waren gevuld met hartstochtelijke gebeden toen leraren en predikanten elke student de handen oplegden, biddend voor open deuren en impactvol bedieningswerk, waarna de afgestudeerden werden uitgezonden om in verschillende dorpen en steden in heel Pakistan te dienen.

Het nieuwe jaar bij FGA Bible Seminary is met nieuw enthousiasme begonnen. Het seminarie is na de wintervakantie op 8 januari 2024 heropend met een oriëntatie voor de nieuwe en bestaande studenten. Er zijn in totaal 53 studenten uit het hele land naar het seminarie gekomen voor het eerste jaar. In een door mannen gedomineerde samenleving in een land als Pakistan, zijn we er trots op dat we door de jaren heen het genderevenwicht hebben weten te handhaven. Ook in de nieuwe klasse is de deelname van mannen en vrouwen vrijwel gelijk.
FGA Vrouwenteam

Verslag van teamleidster Ruth Nadeem over het jaar 2023 en de plannen voor 2024

We zijn onze Heer Jezus Christus zo dankbaar voor Zijn genade en barmhartigheid gedurende het hele jaar en voor de aanmoediging en leiding van de Heilige Geest om het werk te mogen  doen voor Zijn koninkrijk. In het jaar 2023 bezochten we 9 kerken in Lahore en 15 kerken van 9 andere steden in Punjab en Sindh. Regelmatig bezochten we elke maand het FGA meisjesinternaat in Youhanabad Lahore. We hebben nu de meisjes in twee groepen verdeeld  en wel in een zondagsschool en tienerklas.

Het is heel belangrijk om in de verschillende gemeenten het vrouwenwerk te ondersteunen. We begonnen met de FGA-kerk in Abdul Hakeem, waar ze moeilijkheden ondervonden met het starten van vrouwenwerk in de gemeente.
We gingen er elke maand op bezoek om de vrouw van de voorganger hierbij te ondersteunen. God zij dank komen de vrouwen nu twee keer per maand bijeen en luisteren met graagte naar Gods woord. Zij zijn nu ook gewend om samen tijd door te brengen in gebed. De pastoor vroeg om ons maandelijkse bezoek nog enige tijd voort te zetten en dat zullen we zeker doen.

In juni hadden we onze jaarlijkse leiderschapstraining, waar 60 vrouwen uit verschillende steden en kerken aan deelnamen. De deelnemers werden mentaal, fysiek en emotioneel aangemoedigd en verfrist. We bezochten daarna een aantal kerken om deze deelnemers aan te moedigen  We werden verrast om tet zien hoe zij de andere zusters in de gemeente hielpen om de Heer te dienen.


In juli bezochten we een aantal van de kerken in Karachi. We bezochten onze eerste vrouwelijke teamleider mevrouw Fehmida George, die samen met haar man pastor George Thomas, de gemeente dienen. We bezochten ook drie van de kerken waar onze leiderschapstraining stagiairs geweldig werk voor vrouwen doen. In totaal hebben we 10 vrouwenseminars, vrouwenbijeenkomsten, en open bijeenkomsten gehouden en Gods woord gedeeld in zondagsdiensten.

Onze plannen voor 2024: We gaan door met onze vervolgbezoeken. Ook starten we een cursus voor de tieners in het meisjesinternaat. We gaan cursussen beginnen voor de geestelijke ontwikkeling van vrouwen. En in juni doen we onze training voor vrouwelijk leiderschap. We gaan de Chitral en Kalash vallei bezoeken voor zendingswerk.
We zijn heel dankbaar voor uw spirituele en financiële steun aan het FGA Vrouwenteam. Moge God u allen zegenen’.
Ruth Nadeem.
Vrijheid voor gezinnen uit de steenfabrieken
Een gemeente in Leeuwarden had het op haar hart om een gezin vrij te kopen die als een soort slaven stenen moesten maken bij de steen fabriek. Heel bijzonder is dat een lid van deze gemeente zich enkele maanden eerder ook al had ingezet om een gezin vrij te kopen dat gedwongen was om zo hun schuld te moeten aflossen.
Hier is het verhaal van de familie Asif Masih die in januari kon worden vrijgekocht: De familie Asif Masih werkt al generaties lang in de steenovens. Op een dag, toen Asif terugkeerde van zijn werk kreeg hij een verkeersongeval, waarbij zijn arm werd gebroken en er nog veel meer verwondingen waren, waardoor hij geld moest lenen van de eigenaar van de steenoven. Ook de vrouw van Asif werkte in de steenoven. Ze hadden drie kinderen en twee van zijn kinderen gaan naar de school van  de Rasta Foundation.
Onlangs is zijn vrouw bevallen van een jongetje. De toestand was zodanig dat zij naar het ziekenhuis moest, maar Asif had geen geld om zijn vrouw naar het ziekenhuis te brengen. In deze kritieke situatie leende hij opnieuw geld van de oveneigenaar. De situatie werd steeds erger en de schuld werd steeds groter om te kunnen voorzien in de dagelijkse huishoudelijke kosten.
De City Life Gemeente in Leeuwarden kreeg het op haar hart om in te grijpen en stuurde het benodigde bedrag en in Januari werd de schuld volledig betaald en werd het gezin vrijgekocht om een nieuw leven beginnen. Van de donatie kon ook een nieuwe riksja worden aangeschaft om in eigen onderhoud te kunnen voorzien.

         
         Werken in de                 Afbetalen schuld bij de eigenaar                    Asif met zijn nieuwe  riksja
         steenfabriek                en verkrijgen van officiele vrijbrief.

Meerdere gezinnen vrijgekocht

Ook in september kon een gezin de vrijheid ver-krijgen door een donatie van Nederlandse vrienden. Zij kregen daarbij ook 2 koeien zodat zij melk konden gaan verkopen voor hun levensonder-houd. Henny ontmoette hen tijdens een bezoek aan de Rastaschool, waarbij de stralende moeder haar vol blijdschap omhelsde.

Actie van de tieners van de Pinkstergemeente in Amsterdam

Met behulp van een actie van de tieners van de Pinkstergemeente in Amsterdam kon in november nog een ander gezin worden vrijgekocht. Zij stuurden ook kaarten en prachtige tekeningen voor het gezin. In januari kwam het gezin naar de Rastaschool en mochten ze het grote pakket met tekeningen uitpakken.


                                                                                                                  Uitpakken pakket
Nieuwe deur en ramen voor kerk in Youhanabad

    
                                       Net na het herstel                                                        Dankbrief
Pastor Younas van Youhanabad was heel blij met de donatie van de gemeente Nieuw Leven te Rotterdam voor een nieuwe deur en ramen voor de kerk in Youhanabad.
Er waren nog geen ramen en deur in de kerk zodat door de open gaten allerlei vuil ontstond en iedereen zo kon binnen stappen. Ziet er nu zo prachtig uit.
We sponsoren nu 65 kinderen voor basis- en midden onderwijs en 9 voor het hoger onderwijs, maar velen staan nog op de wachtlijst om geholpen te worden en zien reikhalzend uit naar iemand die hen zal helpen. Wij vragen gebed voor de aanmelding van sponsors. Ook dit werk is uitermate belangrijk. We zijn dankbaar voor de sponsors, die al vele jaren dit werk trouw steunen en het hebben mogelijk gemaakt, dat jonge christenen naar school konden gaan. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen in een land, waar voor  minderheden, waaronder de christenen, zo weinig kansen zijn voor verdere ontwikkeling, waardoor hun invloed op de maatschappij ook belemmerd wordt.

De kosten om een kind te sponsoren bedragen € 25,-- per maand
voor basis- en midden onderwijs.

Veel kinderen staan al lange tijd op de wachtlijst en zien verlangend uit naar een sponsor.
Wij zijn dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Zie voor meer informatie en de wachtlijst van sponsorkinderen: (Click hier)
Wij zijn heel dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Met hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Liaquat en Henny Qaiser
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Giften voor een stichting voor goede doelen (ANBI) zijn bij de belastingaangifte tot een zeker bedrag aftrekbaar. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 jaar was een notariële acte nodig om het volledige bedrag te kunnen aftrekken. Sinds januari 2014 is deze acte niet meer nodig en kan volstaan worden met een onderlinge overeenkomst tussen de donateur en de organisatie (Stichting of Vereniging). Hiervoor zijn formulieren, die u kunt downloaden van onze website. Zie meer...
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL 54ABNA 0415563399
ten name van:
Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud