Uit het Archief - Belangrijke gebeurtenissen uit 2016 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
INDEX van berichten uit de nieuwsbrieven 2016
Uitgave Bijbel APP met Nieuw Testament in Urdu

Op 7 januari 2016 vond een heel bijzondere gebeurtenis plaats in de Presbyteriaanse St. Andrew’s kerk te Lahore, namelijk de lancering van een speciale Android Bijbel APP, die de mogelijkheid biedt om het hele Nieuwe Testament van de Bijbel digitaal weer te geven in de Urdu taal op de Smart telefoon of IPad. Het is tot stand gekomen door de samenwerking van de SIL (Vertaal Instituut) en de PBS (Pakistaans Bijbel Genootschap). Liaquat, de voorzitter van de PBS verklaarde dat dit een historische dag is voor Pakistan en in het bijzonder ook voor de evangelisatie. Elke christelijke werker is hierdoor in staat het Nieuwe Testament op zijn telefoon zo bij de hand te hebben en elke tekst met een druk van de vinger op te kunnen roepen voor gebruik.

         
Plechtigheid in de St. Andrew’s kerk te Lahore
Landelijke conventie in Lahore

Eind 2015 werd voor de 44ste keer de vijfdaagse landelijke jaarconventie van de FGA gehouden in Lahore op het open terrein tussen de Bijbelschool en de Technische school. Het leiderschapsseminar dat overdag werd gehouden trok een 450 tal bezoekers uit vrijwel alle denominaties. Dr. David Juma uit Kenya verzorgde als gastleraar een aantal workshops en over het leiderschap in de bediening.
In de avond kwamen er in de tent zeker wel 4000 mensen samen uit alle kerken en denominaties. De bekende evangelist John T.L. Maasbach met Liaquat als vertaler was de hoofdspreker.

Broeder John is een vurig spreker met een krachtige bediening en heel geliefd in Pakistan. God werkte krachtig door in de diensten en velen werden aangeraakt en met de Geest vervuld. Een jonge man die totaal niet kon lopen werd genezen en huppelde rond. Halleluja! Een ding is zeker. God werkt krachtig in Pakistan en op vele terreinen.
Seminar over het huwelijk en gezinsleven

Er is een grote behoefte aan onderwijs over de toepassing van de christelijke beginselen in de praktijk van het dagelijks gezinsleven in Pakistan. Velen zijn hier niet bij opgegroeid en de Pakistaanse cultuur is niet direct evenredig met de leer van de Bijbel. Liaquat schreef hier een aantal jaren geleden een boek over, dat heette ‘De reis van het huwelijk’ (Azdwaj ka Saffar), dat inmiddels is uitverkocht en waarvan nodig een nieuwe uitgave zou moeten komen.
Liaquat wordt door verschillende kerken vaak uitgenodigd om over dit onderwerp te spreken en zo organiseerde een predikant in Sheikhupura een seminar over het gezinsleven en nodigde Liaquat en Tariq Waris (adjunct directeur van het Bijbel College) uit om hier over te spreken. Er waren zeker 350 geestelijke werkers uit verschillende kerken aanwezig en na het onderwijs volgde een gezegende tijd van gebed. Zoals gebruikelijk is bij gastsprekers, zien we op de foto linksonder Liaquat en Tariq verwelkomd met een bloemenkrans. Op de andere foto’s het onderwijs en de gebedsdienst.

             
FGA Vrouwenteam

De bediening van het FGA vrouwenteam is velerlei en is een zegen voor het gehele land. De teamleden bezoeken de vele kerken in Lahore en vanuit Lahore trekken zij ook door het gehele land om ook daar de gemeenten te bezoeken. Zij houden er seminars voor de zusters en trainen ook de werkers voor het zondagschoolwerk in de gemeenten onder de kinderen en beleggen voor hen speciale diensten. We schreven reeds over het verlies van zuster Noreen, een toegewijd lid van het team. Zij stierf door een plotselinge attaque en haar dood was een groot gemis voor het team. Zij was een alom geliefde zuster en haar bijdrage aan het werk wordt nog steeds dankbaar herdacht.
De bediening van het volledige team is heel belangrijk en we baden ernstig voor een nieuw teamlid, zodat het werk volledig kan doorgaan. Begin Januari kwam zuster Ruth Nadeem om het team te versterken. Zuster Ruth was ongeveer zeven jaar voor haar huwelijk al een lid van het team en kwam nu met haar man en twee kinderen weer naar Lahore. Zij zal ook meewerken als lerares op het Bijbel College.

Zusterteam, zoals het vorig jaar uittrok
Ruth met haar man en kinderen


Kinderdienst op dak van de kerk
FGA Bijbel College
In december jl. hadden we het voorrecht om diploma’s uit te reiken aan 40 studenten, die afstudeerden en weer uit zullen trekken naar hun diverse bestemmingen in het land. Van de afgestudeerden ontvingen 29 het diploma voor theologie en de overige 11 het Bachelor diploma. Bidt voor hen, dat zij elk op de juiste plaats komen en daar een zegen zullen zijn in hun bediening. Het nieuwe cursusjaar is weer gestart en er zijn nu totaal 118 studenten, het grootste aantal ooit! Het is nu wel een probleem om alle studenten buiten de schooluren een plaats te bieden om te verblijven en we bidden voor een betere opvanglocatie.

40 studenten ontvangen diploma        
We beginnen het school jaar al sinds enige jaren met een cursus, die speciaal gericht is voor het onderwijs en opvang van kinderen. In veel gemeenten is hier sterk behoefte aan om de kinderen meer te betrekken bij het geloof en hen een basis te geven voor hun toekomst in een land, waar de christenen nog geen 3% van de bevolking vormen.

         
Uitreiking van certificaat voor kinderwerkers
Getuigenis Ambrose

Ambrose is een van de studenten, die net afstudeerde voor het Bachelor diploma. Hij werd als kind gesponsord door een zuster uit Rotterdam en bereidt zich nu voor om in de toekomst als leraar van het Bijbel College te dienen. Hij ervaart een sterke roeping om voor de Heer te werken en trok de laatste zomer ook met de studententeams het land door om het evangelie te verkondigen. Na de diploma-uitreiking is hij nu al actief bezig en bezoekt verschillende gemeenten om te prediken. Verschillende mensen kwamen tot geloof en anderen werden vervuld met de Geest. Zo kwam hij ook in Toba Tek Singh, een gebied, waar pastor Samuel sinds 1991werkt na zijn opleiding in het College. Pastor Samuel begon in dit gebied toen hier nog geen gemeente aanwezig was.
Ambrose Pious              
Inmiddels zijn er 10 gemeenten in deze omgeving en leidt hij 30 jonge mannen op om in de omgeving gemeenten te stichten en het werk uit te breiden. Ook is br. Samuel van plan om een schooltje te starten voor de kinderen in een buurt waar een aantal christelijke gezinnen wonen. Het heeft ook Ambrose bijzonder aangesproken wat de mogelijkheden zijn als je je geheel aan de Heer toewijdt en voor Hem wil werken. Ambrose is nu sinds januari voor twee jaar uitgezonden naar het Asia Pacific Theological Seminary in de Filippijnen voor zijn Master graad in theologie. De Heer voorzag hierin door enkele sponsors uit de UK.

Ook voor ons zijn deze getuigenissen zo bemoedigend als vrucht van het werk op het Bijbel College en wij vragen uw gebed voor leraars en studenten. Ook voor ons zijn deze getuigenissen zo bemoedigend als vrucht van het werk op het Bijbel College en wij vragen uw gebed voor leraars en studenten.
Zelfmoordaanslaag in park Lahore

Het werk breidt zich nog steeds op allerlei fronten krachtig uit en we zijn zo dankbaar voor de zegen van God in de vele takken van arbeid. Het wil niet zeggen dat er geen tegenstand is en we worden ook zeker wel regelmatig geconfronteerd met tegenstand van extremisten in dit land.
De zelfmoordaanval op de eerste Paasdag in het prachtige park, waar veel gezinnen na de dienst met hun kinderen enige ontspanning zochten, ligt nog vers in het geheugen. Er bevonden zich niet alleen Christenen in het park maar ook Moslims, hoewel de aanval wel op de Christenen gericht was en opgeëist werd door een afdeling van de Taliban. Er waren veel kinderen aanwezig en de verontwaardiging in de wereld en ook in Pakistan was groot.

Van verschillende kanten uit Zweden en andere plaatsen werden hulp en donaties aangeboden aan het hulpteam van de FGA en andere hulporganisaties om de getroffen families hulp aan te bieden. Zij konden geholpen worden met medicijnen, krukken en rolstoelen, waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen Christenen en Moslims. Dit was een getuigenis op zichzelf. Een Moslim vrouw, die bij de aanslag drie familieleden verloor en ernstige schade aan beide benen opliep, getuigde dat zij zo getroffen was door de hulp en zorg die door christenen werd verleend zonder onderscheid van geloof.

                 
Uitreiking geld voor medicijnen en hulpmiddelen voor de slachtoffers
Bezoeken uit Nederland

Uit Rotterdam: Gedurende de gehele maand mei bezocht zuster Eva Wongsosemito van de thuisgemeente De Banier uit Rotterdam Pakistan om kennis te maken met het werk en het evangelie te delen in verschillende delen van het land. Het was heel gezegend. De eerste week verbleef zij in ons huis. Er werden in Lahore en Islamabad seminars belegd voor vrouwen die heel gezegend waren en waar velen door de Geest werden aangeraakt waaronder veel jonge vrouwen. De gemeenten die we bezochten worden veelal geleid door oud-studenten van het Bijbel College, wat ook een beeld geeft van de enorme zegen die er van de school uitgaat.

             
Uit Gorinchem

Zuster Suzanne Versteeg is geen onbekende in Pakistan en is een geliefde gast, waar graag naar wordt geluisterd. Deze keer werd zij begeleid door haar man Govert, die het volgende verslag gaf van hun ervaringen:

‘In april bezochten mijn vrouw en ik Lahore voor 10 dagen. Evenals vorige jaren gaf Suzanne gedurende een week een cursus op het Bijbel College over het onderwerp. ’Het Hart van Aanbidding’. Het was mijn eerste bezoek aan Pakistan en ik was diep onder de indruk. Wat mij trof was ook de reactie en openheid van de studenten, die zich zo volkomen overgeven en inzetten voor het werk van God.
Ik ben ook bijzonder getroffen door de toewijding van Liaquat en Henny voor het Bijbel College, dat zo’n enorme invloed en zegen is voor geheel Pakistan. We bezochten verschillende gemeenten en overal werden we gastvrij ontvangen en ook uitgenodigd om de mensen in hun huizen te bezoeken, waar we verrast werden door een heerlijke maaltijd.
Ook brachten we een bezoek aan het meisjesinternaat, waar we met muziek en dans werden ontvangen. Suzanne sprak over het belang van gebed en wij mochten de meisjes een heerlijk maaltijd aanbieden. Meisjes werden gestimuleerd gebedsbriefjes te maken.
Wij vragen uw gebed voor dit land met zijn vele miljoenen en dat de Gemeente van Christus voor velen een zegen mag zijn.’
      


Meisjes van het internaat
leveren hun gebedsbriefjes in bij het kruis

Een heerlijke maaltijd
na de dienst
Hans Harter uit Duitsland

Sommige leraars uit het buitenland komen al jaren om jaarlijks om een cursus te geven op het Bijbel College, zoals pastor Hans Harter. De studenten horen hem graag en hij onderwijst verschillende onderwerpen uit het Oude Testament. Uiteraard blijft het hier niet bij, maar bezoeken we met hem verschillende gemeenten in het land om diensten en seminars te houden.
Dodelijk ongeluk van derdejaars student

Eind april werden we als staf en studenten opgeschrikt door het dodelijk ongeluk van derdejaars student Fiaz Niamat. Tijdens een vrij weekend van het college was hij thuis en kwam samen met zijn broer uit een samenkomst, waar hij werd aangereden door een te snel rijdende automobilist.
Beide broers kwamen om het leven. Fiaz is opgegroeid in een sterk gelovig gezin met tien kinderen. Fiaz werd dood geboren, maar op het gebed van zijn moeder, wekte God hem op en gaf hem leven. Zijn moeder droeg hem toen op aan de Heer voor de dienst aan God.

Hij diende al vele jaren de Heer en het was zijn groot verlangen om naar de Bijbelschool te gaan. Hoewel het hier niet de gewoonte is voor vrouwen om op een begrafenis het woord te voeren, getuigde de moeder van de vrede die God haar gaf in haar hart. Haar beide jongens waren nu bij de Heer en Hij had haar de genade gegeven om het volkomen in zijn hand te kunnen leggen.
Bereiken van jonge mensen

Veel jonge mensen houden van sport. Zij doen er of daadwerkelijk aan mee of volgen de wedstrijden. In het verleden bereikte O.M. (Operatie Mobilisatie) zo ook veel jongeren. In navolging hiervan richt de organisatie O.M.F. Pakistan (Overflowing Mercy Foundation) zich ook zo op de jongeren. Als directeur van deze organisatie introduceert Liaquat deze manier om jongeren te bereiken bij de FGA gemeenten.

Voordat de match begint geeft Liaquat een opbouwende boodschap mee.
Op 9 april werd er door de O.M.F. een cricketwedstrijd gehouden, waar veel jongeren van de FGA gemeenten aanwezig waren. Het doel is ook om zo atleten en jongeren uit de traditionele kerken te bereiken om hen dichter bij Christus te brengen en er wordt dan ook vrijmoedig over de Heer gesproken.
Rastaschool

We spraken reeds meermalen over de Rastaschool waar gewerkt wordt onder de kinderen van de steenfabrieken, waar hele gezinnen als slaven werken. Jaarlijks houdt de school een speciale feestdag, waar rapporten worden uitgedeeld en Awards worden toegekend aan hen, die de eerste, tweede of derde van de klas zijn. Het is een feestelijk gebeuren waar de kinderen optreden met dans en toneelstukjes. Na de plechtigheid als afsluiting een gezellige en feestelijke maaltijd.

           
Uitreiking rapporten en Awards

             
Voordrachten en toneelstukjes
Nieuwe mogelijkheid om het evangelie te verkondigen via de televisie

In het begin van dit jaar kreeg Liaquat het sterk op zijn hart om te bidden of de Heer meer mogelijkheden wilde geven om in Pakistan nog meer mensen te bereiken met het evangelie. Het liet hem maar niet los en na enige tijd antwoordde de Heer op een heel bijzondere wijze.
Hij kreeg een telefoontje uit Karachi waar de thuisbasis is van de christelijke televisiezender Gawahi TV met het verzoek of de FGA bereid zou zijn om als partner met hen samen te werken om het evangelie in heel Pakistan te verbreiden.                                      Liaquat in de nieuwe studio

Na bespreking met de broeders werd besloten om hierop in te gaan en in het gebouw van het Bijbel College een plaats in te ruimen voor een studio van het GTV. De Pakistaans evangelische televisiezender is sinds verscheidene jaren actief in de ether. Het is een visionaire beweging, opgericht voor de verspreiding van het evangelie van Christus onder mensen van verschillende religieuze achtergronden, die wonen in de Islamitische Republiek Pakistan door middel van televisie. De GTV is een 24/7-kabel-transmissie die via de satelliet uitzendingen zijn begonnen op 25 februari 2013 vanuit Karachi, de grootste stad van Pakistan.
Gawahi televisie is van plan om acht studio's en media centra op te zetten in de grote steden van Pakistan, zodat overal in het land de mensen de programma's kunnen bekijken en zo het evangelie kunnen horen. De studio in Lahore was in juni gereed en vanaf die tijd is de FGA begonnen met het opnemen van verschillende programma's.
De reacties zijn tot nu toe erg goed. Liaquat verzorgt tweemaal per week een programma van 30 minuten, waarin hij een boodschap van de Bijbel deelt met de kijkers. Dit programma heet Zinda Gawahi. (Levend getuigenis). De FGA heeft nog drie programma's die elke week worden uitgezonden. Dit is een geweldige kans en wij willen graag uw gebed voor een krachtig resultaat van deze programma's.
Wel is er dringend nog wat meer apparatuur nodig ter voorbereiding van de programma's namelijk 2 microfoons en een videocamera. De prijs van een microfoon is € 515 en van de camera € 1.345,-. We bidden dat de Heer ook hiertoe harten neigt.
Geslaagde nieroperatie Carrie

Wat een zegen voor het gezin Shabaz, dat Carrie door de spontane hulp uit Nederland kon worden geopereerd. In de kosten van de operatie en nabehandeling in het ziekenhuis kon worden voorzien. De tumor was wel kwaadaardig en de artsen adviseren wel voor verdere behandeling om uitzaaiingen te voorkomen.
We verwachten dan ook nog wel kosten bij de verdere nazorg maar vertrouwen hen dan ook weer te kunnen helpen. De ingreep is goed geslaagd. Carrie liep al weer gauw na de operatie en is inmiddels weer naar huis.
Kort na de operatie


Gelukkig weer thuis
Rastaschool
Opening van nieuwe verdieping met 3 klaslokalen

De Rasta School in het gebied van de steenfabrieken doet het heel goed. Er zijn nu al 200 kinderen en zo ontstond het probleem dat het schoolgebouw te klein werd en er klaslokalen bij moesten komen. Verschillende klassen moesten samenkomen in één lokaal en ten gevolge van de hitte vielen er zelfs kinderen flauw. Dat kon zo niet langer en werd er besloten voor de bouw van een tweede verdieping met 3 lokalen. Door hulp van een gemeente in Zweden kon worden gestart. Hoewel het geld nog niet genoeg was voor het gehele project werd toch vast begonnen met de bouw in geloof en vertrouwen dat de Heer zou voorzien.
De bouwer was heel coöperatief en gaf enige ruimte om de rest van het totale bedrag te betalen zodra het kon. De Heer werkte krachtig mee en verschillende sponsors gaven bijdragen. Het is nog niet helemaal rond. Er is nog een bedrag nodig van € 5.000,--, maar wij vertrouwen dat ook hierin zal worden voorzien. Het is een zeer waardevol project en allen die de school bezoeken zijn zeer tevreden.
Op 27 September werd de nieuwe verdieping officieel geopend en ingewijd. Pastor Siddique van het FGA bestuur en zuster Henny werden uitgenodigd om hier deel aan te nemen. We werden hartelijk verwelkomd met guirlandes en een welkomstlied door sommige van de meisjes. Een heel bijzonder moment was het doorknippen van de linten en het betreden van de nieuwe lokalen. Na de inwijding genoten we van een heerlijke maaltijd, die de leraren voor ons bereid hadden.

Overvolle kleuterklas

Doorknippen openingslint

De nieuwe verdieping
Tamara Sponsor Project

We zijn heel dankbaar met alle sponsors voor het kinderproject Tamara en de kinderen die daardoor de gelegenheid krijgen om naar school te gaan. De schoolopleiding is voor elk kind belangrijk en verschillende van de kinderen die gesponsord worden doen het zelfs heel goed op school. Deze keer een getuigenis van Abigail Shahzad. Haar vader is staflid op de Bijbelschool. Ze is een heel goede leerling en won de eerste prijs in de Urdu spelling competitie. Haar broertje Joshua won ook een prijs. Abigaïls rapport spreekt voor zichzelf. Vol A+! Ze is in Juni overgegaan naar de derde klas. Het is een voorrecht om te zien dat we deze ijverige kinderen mogen sponsoren en we zijn trots op hen!

Abigail krijgt de eerste prijs
voor Urdu spelling competitie!


Abigail met haar klasgenoten
Verslag FGA training
voor de zusters in de bediening

De trainingscursus voor de zusters werd in juni gehouden op de Bijbelschool in Lahore. In totaal waren 61 zusters aanwezig van verschillende kerken uit het gehele land. De zusters zetten zich in op velerlei terrein in de gemeenten.

De lessen werden gegeven door leden van het FGA vrouwenteam, alsmede Liaquat en Henny Qaiser. Ook Ayub de broer van Liaquat gaf enkele lessen. Een geweldige week, waar vele belangrijke onderwerpen aan de orde kwamen, waar onder: de waarde van de vrouw in de bediening, de juiste houding van een leider, innerlijke genezing van het gevoel van verwerping, intimiteit met God, aanbidding en vervulling met de Heilige Geest en nog heel veel meer.

Elke avond was er een gebedsdienst, waar velen voor het eerst of bij vernieuwing werden aangeraakt. Er waren veel getuigenissen van de deelneemsters. Er werd getuigd van bevrijding, genezing en vervulling met de Heilige Geest.


Studielokaal in het Bijbel College


Zuster Henny reikt de getuigschriften uit

Teamleden (vooraan) en deelnemers van de training met de getuigschriften
Het vrouwenteam trekt er op uit

Na de training in Lahore trokken we in juli als team naar het zuiden van Pakistan om verschillende kerken in de Sindh te bezoeken. We bezochten de steden Larkano en Karachi Met de trein reisden we van Lahore naar Larkano. We waren met 5 vrouwen en 3 kinderen. (Nabila Barnabas en Ruth Nadeem hadden hun kinderen meegenomen als een getuigenis, dat ook moeders met kinderen zich kunnen inzetten voor het werk van de Heer.
Larkano is een stad in het noordwesten van de Sindh en is de thuisstad van Benazir Bhutto. In de zomer is het extreem heet; soms meer dan 50 graden Celsius. Het is ook geestelijk een droog en hard land. Pastor Yasar, voorganger van een Pinkstergemeente, nodigde ons uit en we verbleven hier 3 dagen.
We hielden een seminar, een evangelische meeting en konden getuigen in de zondagdienst. In het seminar gaf Ruth onderwijs over Gods doel voor de familie. De zusters werden hier bijzonder door aangesproken en aan het einde van het seminar baden we apart voor elk echtpaar en familie. Verder werd een evangelisatiedienst belegd en konden we getuigen in de zondagsdienst.
In de laatste week waren we in Karachi en bezochten FGA kerken, AG kerken en een Philadelphia kerk. We hadden 3 vrouwenseminars, 2 zondagsdiensten en 6 evangelisatie bijeenkomsten. In de seminars deelden we onderwerpen als het belang van de vrouw als echtgenoot en moeder en het belang van haar bijdrage voor het werk van God in de gemeente.
De vrouw in Pakistan leeft onder speciale druk en het is niet eenvoudig om vrij te komen van de Pakistaanse cultuur, die de vrouw buiten het gezin niet de vrijheid geeft, die de Heer haar wil geven in zijn werk. Zuster Henny Qaiser heeft hierin heel veel mogen doen door haar leiding aan het vrouwenteam en om de zusters in te schakelen in het werk van God. Het vrouwenteam trekt al zoveel jaren rond en bezoekt de kerken uit het gehele land.
Als team hebben wij Gods leiding nodig en wij vragen u om te gedenken in uw gebeden. Dank u voor uw liefde en gebed. God zegene u!

Het vrouwenteam


Seminar voor zusters in
een van de gemeenten


Zuster Nabila geeft les
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud