Uit het Archief - Belangrijke gebeurtenissen uit 2015 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
INDEX van berichten uit de nieuwsbrieven 2015
Bijbel College en Gemeente Lahore

Het Bijbel College is in januari weer gestart met de nieuwe studenten voor het eerste jaar. Wel moesten we de school voor 2 weken sluiten in verband met nieuwe veiligheidseisen die we moesten aanbrengen. Na de aanslag vorig jaar op een regeringsschool door extremisten, zijn er door de regering voor alle scholen bepaalde maatregelen vereist voor de veiligheid. We zijn ook ontzettend dankbaar voor onze gemeente in Lahore en de zegen die we hier mogen ervaren. Op bijgaande foto een kijkje in onze dienst op zondag.                                                                          Samenkomst in kerk in Lahore
Campagne met Steve Manning

In Januari bracht Steve Manning uit de USA van ‘Bless the Nations’ een bezoek aan Pakistan met diensten in verschillende plaatsen. In onze kerk belegden we een aantal gebedssamen-komsten met de broeder, waar velen bijzonder werden gezegend.
We hoorden vele getuigenissen, waaronder een 1ste jaars student van de Bijbelschool, die profetisch bevestigd werd in zijn roeping om te werken onder niet-christenen. Een andere 1ste jaars student werd vervuld met de Geest en sprak in nieuwe tongen.
  Gebedsdienst met Steve Manning       
Getuigenis:
We ontvingen ook een fijn getuigenis van een zuster, die als verpleegster werkt en hevig verlangde naar de vervulling met de Heilige Geest:

Mijn naam is Neelam Akram.
Ik werk als verpleegster en ben lid van de gemeente in Lahore. In 2003 werd ik in water gedoopt en strekte mij ook wel uit naar meer van Gods Geest, maar de echte doorbraak bleef uit. Toen ik hoorde van de gebedsdiensten met Steve Manning vastte en bad ik gedurende de eerste twee dagen.
De derde dag legden de zusters Henny en Yasmin Philip mij de handen op en werd ik aangeraakt door de Geest van God en sprak in nieuwe tongen.
Een kostbaar moment, waarin mijn hart vervuld werd met een oneindige vreugde en ik het wilde uitschreeuwen in vreugdevolle aanbidding.

Neelam Akram             
Zorg voor weduwen en wezen

Uit onze nieuwsbrieven hebt u wel begrepen, dat onze bediening niet alleen gericht is op onderwijs, prediking en gemeentestichting, maar ook inhoudt de praktische hulp aan mensen en kerken in allerlei noodsituaties en sponsoring van kinderen in arme gezinnen om naar school te kunnen gaan.
Dit is ook een Bijbelse opdracht. In Jacobus 1:27 wordt het omzien naar weduwen en wezen in hun druk zelfs aangemerkt als een beeld van zuivere en onbevlekte godsdienst. In deze brief willen we de aandacht nog eens extra vestigen op de nood van weduwen. Net als in de tijd van de Bijbel verkeren weduwen vaak in erbarmelijke omstandigheden. Wanneer hun man sterft, missen zij niet alleen hun echtgenoot en vader van hun kinderen, maar ook de bron van inkomsten voor het gezin. Men kent hier geen weduwenpensioen of hulp van de overheid en de eigen familie probeert wel even wat te helpen, maar dat kan niet blijvend zijn.
Verschillende malen deden we in de afgelopen jaren een oproep voor hulp aan een weduwe en konden we door spontane reacties vanuit het thuisfront te hulp schieten.

Noreen
Velen van u herinneren zich wellicht nog Noreen, de jonge weduwe met 4 kinderen die kanker kreeg in 2013. Ze was in de wanhopige toestand zonder man, en 4 kinderen die te jong waren om te gaan werken. Een aantal van u hebben spontaan gereageerd en zo konden we Noreen helpen om de juiste behandeling in een goed ziekenhuis te krijgen. Op 14 oktober 2013 werd zij geopereerd en onderging ook chemo en radio therapie behandelingen en nog steeds gaat zij voor nazorg naar de arts. Haar gezondheid is veel beter, maar haar financiële situatie is nog niet in orde. Een zuster in Nederland is begonnen met enige steun en nu verdienen 2 kinderen ook iets, maar nog niet voldoende voor het gezin. Bid voor deze familie.

Nargis
Een andere weduwe uit onze gemeente had dringend een oogoperatie nodig. Zij heeft één zoon die wel werkt maar niet zoveel verdient. We hielpen haar met de medicijnen, maar toen bleek een oogoperatie onvermijdelijk.
Verschillende gelovigen in Nederland reageerden spontaan op ons hulpverzoek en zo kan ze deze maand geopereerd worden. Hartelijk dank voor de hulp! Hiernaast een foto van haar in een bijeenkomst van de zusters, waar zij dankbaar getuigt van wat God heeft gedaan in haar leven.
Zo worden we regelmatig geconfronteerd met situaties bij weduwen, waar echt hulp geboden is.

Nargis (links) getuigenis      

Het zou fijn zijn als we via het Bonitafonds hen konden helpen en wanneer dat op uw hart ligt, zou u hen kunnen steunen door bijdrage(n) met de vermelding: weduwenzorg.
Christelijk onderwijs

Rastaschool
Het is heel belangrijk dat kinderen onderwijs krijgen, maar vooral ook dat de leerkrachten gelovigen zijn. Wij zijn dan ook dankbaar met de initiatieven van gemeenten om zelf schooltjes te stichten. We vertelden u al van de Rastaschool voor de kinderen van de steenfabrieken. De actie voor schooluniformen loopt heel fijn. In januari konden weer 48 kinderen van 4 en 5 jaar oud uit de eerste twee klassen hun nieuwe uniformpjes aantrekken. Dank aan hen, die hiervoor een gift gaven. Geniet maar even van onderstaande foto’s.

         
             Mijn eerste uniform

Basisschool in Chung
Net buiten Lahore bevinden zich ook steenfabrieken en hier heeft pastor Anjad John (oud student van het Bijbel College) een schooltje gesticht met 25 kinderen. Er is één lerares, die eerder les gaf op een regeringsschool. Zij volgde de zondagschooltraining van het Bijbel College en doet het heel goed op school. Alle kinderen zijn dol op haar. Pastor John zou graag een tweede schooltje beginnen in een andere buurt waar ook mensen wonen van de steen fabrieken.. We laten onderstaand nog een paar foto’s zien van het eerste schooltje.

         
Les in de openlucht te Chung                                      De klas met pastor Amjad
en lerares Rukshana                     
Bediening in het Noorden van Pakistan

Een van onze afgestudeerde studenten van het Bijbel College werkt met haar man in het Noorden van Pakistan. Een moeilijk gebied, maar de Heer zegent hen bijzonder. Wij ontvingen van hen het volgende getuigenis:

Op een avond brachten de ouders hun zestienjarige zoon Weshial bij ons, die sinds een aantal dagen plotseling van de een op de andere dag totaal niet meer kon spreken. Zij meenden dat hij door een demon was bezet en vroegen ons om gebed. Toen wij voor hem begonnen te bidden viel hij op de grond en wentelde zich als maar krampachtig om en om. Dit was een duidelijke manifestatie van een boze geest en wij bevalen de demon om uit te gaan. Dit gebeurde niet direct maar na een gebedsstrijd van een half uur werd hij volkomen bevrijd en kon weer spreken. Wij spraken met hem over Jezus en hij bekeerde zich spontaan en aanvaardde Jezus als zijn persoonlijke verlosser.
Wij gingen met hen mee naar hun huis en getuigden tot het hele gezin over Jezus. De 17 jarige zus van Weshial gaf ook haar hart aan Jezus en zij verlangden er naar zich dan ook spoedig te laten dopen.
Wij zijn zo dankbaar dat de Heer ons hier in het Noorden wil gebruiken en mensenlevens aanraakt. Wij vragen uw gebed voor onze bediening.

         
Doop in de openlucht van Weshial en zijn zus
Een verrassende dienst

Op een avond in februari was ik (Henny) uitgenodigd om te spreken in een bijeenkomst van vrouwen in een van de kerken in Lahore. Ik had er al meerdere malen gesproken en hoewel ze altijd blij zijn als ik kom vond ik het soms moeilijk. Ik had het gevoel dat velen van hen niet werkelijk waren bekeerd en zoals veel naamchristenen alleen al tevreden zijn om een dienst bij te wonen, maar niet echt hongerig zijn om de Heer te ontmoeten.
In vorige diensten had ik hen onderwijs gegeven over de liefde van de Vader en de waarde van de vrouw in Gods ogen, enz. Deze keer voelde ik sterk dat er een geestelijke doorbraak nodig was om een verandering te bewerken en leidde God me om te spreken over drie stappen om te komen in Gods tegenwoordigheid en de noodzaak van Gods tegenwoordigheid in ons leven en in onze kerken.
De eerste helft van de dienst leek de sfeer als voorheen. Ze waren onrustig en werden veel afgeleid door de kinderen en veel rondkijkend. Toen op een gegeven moment was het alsof de Heilige Geest binnenkwam en begon te werken. Hun aandacht werd nu volledig gericht op de boodschap en de sfeer in de dienst werd geladen door de tegenwoordigheid van Gods Geest.
Na het woord vroeg ik de zusters te gaan staan en terwijl we een aanbiddingslied zongen en mijn vertaalster en ik voor de vrouwen baden, brak de Geest van God door en werden velen aangeraakt door de heilige Geest. Een vrouw kwam huilend naar voren en getuigde van de aanraking van de Heer. Ik kan zeggen dat dit de beste bijeenkomst was, waar ik ooit geweest ben. De aanwezigheid van God maakt het verschil!
Gebedsteams trekken biddend door de stad

In een van de gebedsdiensten met Steve Manning gaf de Heer een krachtige profetie dat Hij dit land (Pakistan) aan de kerk van Christus had toevertrouwd en dat Hij de overwinning zou geven door de gebedsstrijd van de gelovigen op de knieën. Dit sloeg echt aan in de gemeente en onmiddellijk werden stappen ondernomen om hier een praktisch gevolg aan te geven.
Een eerste activiteit, die gepland werd, was een gebedstocht door de stad. Een team van 75 voorbidders, verdeeld in kleinere teams, trokken door de stad Lahore en stopten op verscheidene plaatsen om te bidden voor een geestelijke doorbraak onder de bewoners. Zij stopten ook op punten, die bekend staan als plaatsen van goddeloosheid en occulte krachten.

         
FGA Bijbel College

Na het aanbrengen van alle veiligheidseisen, die door de regering voor alle scholen werden vereist na de aanslag van terroristen op een school in Peshawar, zijn we weer volop met de lessen gestart. Voor de eerste klas hebben we nu een record aantal van 52 studenten. Dan nog 29 studenten voor het tweede jaar en 13 voor de Bachelor opleiding in het 3e jaar.
De opleiding voor pastors, evangelisten en pastorale werkers op velerlei terrein is zo ontzettend belangrijk en al vele jaren worden jaarlijks werkers uitgezonden in geheel Pakistan. Zie de getuigenissen in deze brief, die nog door velen kunnen worden aangevuld.

Gastleraars
In het voorjaar mochten we ook enkele gastleraars uit het buitenland ontvangen, die een aantal lessen in het college gaven. Zoals broeder Hans Harter uit Duitsland, die al gedurende 20 jaar jaarlijks een maand bij ons komt. Uit Holland zuster Suzanne Versteeg, die ook een aantal gezegende lessen verzorgde. Uit de USA Steve Manning leraar en opwekkingsprediker, alsmede zuster Gonny Maasbach, die ook een graag geziene gast is. Zuster Gonny gaf lessen over de leiding en verdieping van de Heilige Geest in het leven.                                                               Aanbidding in de klas
Haar laatste les eindigde in een sprankelende gebedstijd, waar alle studenten in overgave de Heer aanbaden.

Actie van studenten om in Juni het land in trekken voor evangelisatie

Op 29 april werd een speciale bijeenkomst belegd door een team van studenten en enkele stafleden van het Bijbel College om de studenten te stimuleren er in juni op uit te trekken om mensen te winnen voor Christus. De school is dan dicht en zo een pracht gelegenheid om theorie in praktijk om te zetten.
Het is de bedoeling dat een team zal worden uitgezonden naar het Noorden, een ander team naar het zuiden van de Punjab en de Sindh en het derde team van vrouwelijke studenten zal uittrekken in het gebied tussen Lahore en Faisalabad.                                     Actie slaat goed aan bij de studenten
en er is verlangen om er op uit te gaan   
De kosten per team worden begroot op € 450,-- (Totaal € 1.350,-- )
Het plan is om in mei verschillende kerken in Pakistan te bezoeken om geld in te zamelen. Mocht u deze actie willen steunen met een gift, dan is dat ook van harte welkom en dit zal de studenten zeker bemoedigen.

Cursus voor zondagschoolonderwijs
In Pakistan is het onderwijs op de zondagscholen een achtergebleven gebied, zodat wij daar op de Bijbelschool ook speciaal aandacht aan geven in een cursus, waar veel belangstelling voor is. Op de onderstaande foto’s zien we Liaquat en Henny bij de uitreiking van de diploma`s aan het einde van de cursus.

         
Bedieningen van oud-studenten in het Noorden en Zuiden van Pakistan

Zuid:
David, een van onze afgestudeerde studenten van het Bijbel College werkt in de Sindh (Tharparker woestijn in het Zuiden van Pakistan). Een moeilijk gebied, waar veel Hindoes wonen, maar de Heer zegent hen bijzonder. Broeder David kwam met enkele broeders in een dorp, waar een bron was met bitter water, zodat de mensen noch de kamelen er konden drinken. Denkend aan de geschiedenis van Elisa, waar door het gelovig gebed van de profeet het water in een bron gezond werd, kregen zij vrijmoedigheid om in dezelfde geest ook hier te bidden en God verhoorde hun gebed. Een geweldig getuigenis in dit dorp en velen namen de Heer aan.


Br. David met enkele broeders
in de Sindh.
In Pakistan is de gewoonte
dat gasten worden ontvangen
met bloemenkransen.
Noord:
Najma, oud-studente van het Bijbel College, werkt samen met haar man Nakash in Chitral, gelegen in Noord Pakistan.
Op allerlei manieren dragen zij daar het evangelie uit. Met Pasen liepen zij 8 uur om een aantal mensen te bezoeken in een afgelegen dal. Zij vertoonden de film over het lijden van Christus en verschillende mensen namen de Heer aan.

Op de foto zien we Najma (links) met enkele Kalash vrouwen in traditionele klederdracht. De Kalash is een bergvolk in het Noorden van Pakistan, dat ook gediscrimineerd wordt omdat zij niet de Islam belijden.
Christelijk onderwijs 2

Rastaschool
Het is heel belangrijk dat kinderen onderwijs krijgen, maar vooral ook dat de leerkrachten gelovigen zijn. Wij zijn dan ook dankbaar met de initiatieven van gemeenten in het land om zelf schooltjes te stichten. We vertelden u al eerder van de Rastaschool voor de kinderen van de steenfabrieken. De actie voor schooluniformen liep heel fijn en we konden de school hiermee echt helpen. Dank aan allen, die hiervoor een gift gaven.
De school bestaat nu een jaar en de jongens en meisjes kregen schriftelijke overhoringen voor het eerste rapport en namen dat ook heel serieus. Een meisje dat gewond was aan haar been zette alles op alles om er toch bij te zijn en werd naar school gebracht.

         
      Mijn been is wel gewond,                                       Schriftelijke repetitie voor het
     maar de jaarlijkse proef voor het rapport                                    jaarlijks rapport                         
                       sla ik echt niet over!

Getuigenis pastor Chand

Wonderlijke bewaring van zijn kinderen tijdens botsing van riksja met trein. Op 22 april waren zijn vijf kinderen in een riksja op weg naar school, toen juist bij een treinovergang een band van de riksja het begaf en de wagen niet verder kon. Grote schrik omdat de trein op dat moment juist met grote snelheid kwam aan razen. De chauffeur sprong er uit en rende weg, de kinderen achterlatend.

Juist op het moment toen de kinderen er ook allemaal waren uitgesprongen, denderde de trein langs en vernielde de riksja. Voor pastor Chand was dit een wonder van God en getuigt met grote dankbaarheid van de wonderlijke redding van zijn kinderen.
FGA vrouwenteam

Het zusterteam bestaat uit een vast aantal zusters, die zich speciaal toeleggen op het werk onder de vrouwen in Pakistan. Zij trekken er op uit door geheel Pakistan en bezoeken vele kerken en vrouwengroepen, waar zij onderwijs en training geven. Ook beleggen we landelijke en plaatselijke seminars voor de vrouwen. Er is veel nood onder de vrouwen en er is dan ook altijd ruimschoots gelegenheid voor gebed en voorbede, waarbij veelal opmerkelijke gebedsverhoringen plaatsvinden.
Jaarlijks wordt ook in Lahore een speciaal seminar gehouden voor alle zusters, die dienstbaar zijn in de verschillende afdelingen van de gemeenten.

Saima, een van de teamleden, trouwde op 10 april in Faisalabad met Qandeel James, voorganger in Jhelum. Beiden zijn afgestudeerden van het Bijbel College. Saima heeft al enkele jaren ervaring in het vrouwenteam en dat zal goed te pas komen als voorgangersvrouw. Wij wensen hen veel zegen toe in de bediening.
Op de foto zien we het jonge echtpaar op hun huwelijksdag met Henny en Liaquat, die ook net op die dag 34 jaar getrouwd waren.
Carwash voor Pakistan in Papendrecht

De jeugdgroep Turning Point van de Agape Gemeente in Papendrecht bezorgde ons een verrassing met het organiseren van een speciale dag om auto’s te wassen, waarvan de opbrengst bestemd was voor de zending in Pakistan. Er werden folders verspreid en was een goede opkomst van mensen, die voor dit goede doel hun auto’s wel schoon wilden laten wassen en er werd dan ook hard gespoten, gedroogd en gestofzuigd. De opbrengst van de dag was een heel mooi bedrag van € 565,--.
Hartelijk dank voor jullie inzet, we zijn er erg blij mee. Het kwam ook net op de juiste tijd omdat dit jaar de inkomsten wat achterbleven bij de uitgaven. Ook de waardevermindering van de Euro hier speelt een rol. Naarmate het werk zich uitbreidt nemen ook de noden en de uitgaven van het werk toe.

         
              Bedrag is geen vergissing,                            Als papa meedoet kan zoonlief natuurlijk
maar op het laatste moment kwam                                   echt niet achterblijven...        
                er net nog iemand aanrijden...
Tamaraproject

Noris Yunis is geslaagd voor het examen van verloskundige
Geweldig nieuws. De zondagschool van de Agape gemeente in Papendrecht begon 10 jaar geleden met de sponsoring van Noris Younas uit Pakistan. Haar vader is bewaker van de FGA Technische School in Lahore. Zij heeft nog een oudere en drie jongere broers. Op de foto van het hele gezin zien we Noris (helemaal links) op 12 jarige leeftijd.
De sponsors waren bereid om na de schoolperiode ook verder te gaan met de opleiding voor vroedvrouw. Dit voorjaar is zij geslaagd voor het examen van verloskundige en hoopt nu spoedig in een ziekenhuis werk te vinden.

         
            Norris (links), 12 jaar                                                Norris (links), 22 jaar
Studententeams trekken er op uit

Het FGA Bijbel College in Lahore organiseerde deze zomer een campagne om tijdens de vakantieperiode een viertal teams van studenten uit te zenden om zielen te winnen voor Jezus. Twee teams van mannelijke studenten trokken naar het Noorden en de Sindh. Twee teams van vrouwelijke studenten gingen naar verschillende plaatsen in de Punjab en ook naar de Sindh. Ze hadden zich allemaal heel goed voorbereid met twee dagen training en bidstonden. Alle teams zijn inmiddels weer terug en getuigden van geweldige ervaringen en ontmoetingen door het gehele land.

         
                    Huis aan huis getuigend                                   Veel belangstellende jonge mensen

Het team dat in de Sindh rondtrok, getuigde dat tientallen mensen tot bekering kwamen en velen zich lieten dopen. In de Sindh wonen vooral Hindoes en hier stierven veel mensen in het begin van de zomer vanwege de hittegolf in het Zuiden van Pakistan. De teamleider van het mannenteam wil hier binnenkort weer terugkeren om hen die tot geloof kwamen verder te ondersteunen.

Het vrouwenteam, dat rondtrok in de Punjab kwam op een plaats waar veel zwarte magie werd beoefend en mensen met hun kinderen wekelijks op de graven bijeenkwamen om er omheen te dansen en de afgoden te aanbidden. Zelfs mensen met een christelijke achtergrond. Het team getuigde onder hen van Christus en het ledige graf van de opgestane Heiland. Het team getuigt van bijzondere kracht en bijstand van de Heilige Geest, waardoor velen werden overtuigd. Op een andere plaats ontmoette het team een vrouw, die vele jaren niet kon lopen en met haar familie onder zware druk leefde vanwege zwarte magie. Na gebed voor bevrijding en genezing huppelde de vrouw in grote blijdschap naar haar huis.

         
            Dansen en aanbidden op de graven                          Getuigen van de opgestane Heer

Het team, dat in het Noorden van Pakistan rondtrok, deelde veel Bijbels en christelijke lectuur uit en getuigde van bijzondere ontmoetingen. Veel kinderen gaan hier niet naar school en het verlangen is er om hier in de nabije toekomst een schooltje te beginnen.
De teamleider Ambrose is echt een vrucht van het Tamaraproject. Als kind van 5 jaar werd hij 20 jaar geleden gesponsord door een zuster uit Rotterdam, die hem sponsorde tot aan haar overlijden dit jaar. Ambrose werd zo ook in staat gesteld om na de lagere en middelbare school naar het Bijbel College te gaan en is een toegewijd werker in de gemeente en ijverig student aan de Bijbelschool.
In zijn teamverslag getuigt hij o.a. van een ontmoeting met een onderwijzer, die erg geïnteresseerd was in christelijke muziek en studie over de Bijbel. Ambrose gaf hem een Bijbel en de volgende morgen bleek hij heel Mattheus te hebben doorgelezen en kwam met allerlei vragen. Hij ervaarde innerlijke vrede en gaf zijn hart aan Jezus. Hij belt nu regelmatig met Ambrose en stelt hem allerlei vragen over de Bijbel.
Een andere man was vooral geïnteresseerd in geloofsgenezing en bracht het team in gezinnen waar veel zieken waren. De Heer gaf veel genade en werkte mee in tekenen van genezing en bevrijding.

         
               Gebed gaat aan de actie vooraf                        Team getuigend in huis van zieke vrouw,
                                                                                        die door het gebed krachtig werd aangeraakt

Wel heel bijzondere en bemoedigende ervaringen deze zomer voor de studenten, die hieraan meededen en een stimulans voor hun verdere toekomst in de bediening. Bidt voor hen, zij hebben uw gebed nodig.
Christelijk onderwijs 3

In de steenfabrieken van Pakistan werken meer dan 250.000 kinderen samen met hun ouders vanaf de vroege morgen onder erbarmelijke omstandigheden. Hun ouders zijn in veel gevallen vanwege schulden gedwongen om hier te werken en zijn niet veel meer dan slaven.
Pastor Anjad John (afgestudeerde van de Bijbelschool) is bewogen met het lot van deze kinderen en wil hen een kans geven om door onderwijs hun toekomst een andere wending te geven. Hij is reeds gestart met een eerste schooltje en wil graag uitbreiden met een tweede. Er zijn al wel twee leerkrachten beschikbaar. Het salaris van een leraar bedraagt wel € 45,-- per maand. Het zou geweldig zijn als we hier een sponsor voor hadden voor een deel of het geheel.

         
              Kinderarbeid bij                          Eerste schooltje                     Krijgen ook zij een kans?
               de steenfabriek
Brand door kortsluiting in de Rasta school

We schreven al eerder over deze school en de zegen, die kinderen er ervaren. U herinnert zich nog wel de actie voor uniformen en de blijdschap van de kinderen, die door deze actie een schooluniform ontvingen. Nu ontvingen we een heel naar bericht van pastor Chand, die de leiding van de school heeft. Door kortsluiting laat in de avond ontstond er een hevige brand. Nadat de brand geblust was bleek er een behoorlijke schade te zijn aan de elektrische leidingen, de generator en de UPS om enkele dingen                     Vernielde generator
te noemen. Deze attributen zijn onmisbaar voor de school voor de elektriciteit- en watervoorziening op de school. Onverwachte kosten, die de school zwaar treffen. Gelukkig gebeurde het in de avond en waren er geen kinderen aanwezig. We bidden dat de Heer zal voorzien in deze onvoorziene situatie. Uit Zweden is ook al hulp geboden, waar we heel dankbaar voor zijn.
Getuigenissen van Joshua en Edwardson

Beiden werden als kind opgenomen in het Tamaraproject,
dat ouders steunt om hun kinderen naar school te kunnen laten gaan.
Als volwassenen willen zij nu graag getuigen van wat God in hun leven gedaan heeft.

Joshua Bashir, werd in 1998 als jongen van 10 jaar een aantal jaren gesponsord. Inmiddels is hij 27 jaar en leeft en werkt in het gebied van de steenfabrieken, waar veel mensen als slaven werken. Zijn vader was een pastor in Faisalabad en stichtte daar ook een school voor de kinderen.
Joshua was een voorspoedig student en behaalde zijn Master diploma voor sociale wetenschappen op de universiteit in Faisalabad. Al jong gaf hij zijn leven aan Christus en werd vervuld met de heilige Geest. Nu helpt hij zijn vader in de gemeente, werkt mee als leraar op de school van de kerk en is verbonden aan de FEBA radio Pakistan, die christelijke programma’s uitzendt en verzorgt daar de bijbelstudies. De visie van Joshua voor de toekomst is om andere jonge mensen uit de gemeente te stimuleren en te begeleiden in verdere studie.        Joshua in de FEBA studio
Ook is zijn verlangen om een team jonge mensen samen te stellen en met hen uit te trekken naar gebieden, waar geen gelovigen zijn en zo te pionieren.

Edwardson Munir, werd in 1994 opgenomen in het sponsorproject. Edwardson is nu 32 jaar en pastor en onderwijzer in het gebied Sheikhupura. Hij doorliep het Bijbel College en is nu getrouwd met Shazia, ook afgestudeerd van het Bijbel College en zij zijn gezegend met twee kinderen.
De meeste mensen van zijn gemeente werken in de steenfabrieken. Het kerkgebouw waarin zij samenkwamen, was zo bouwvallig, dat het moest worden afgebroken. Edwardson en een aantal mensen uit de gemeente verzamelden geld in door collectes maar ook door extra op het land en in de fabrieken te werken en kwamen zo tot meer dan de helft van het benodigde budget Enkele jaren geleden had Edwardson het ook op zijn hart te starten met een kleine school, die samenkwam in de kerk. Er is hier ook veel geld nodig en we bidden voor hulp.

         
         Edwardson met vrouw                   Werken in het veld                           Schoolklas op
                   en kinderen                                  voor de kerk                            nationale feestdag

We zijn enorm blij met deze getuigenissen. Natuurlijk beseffen we wel, dat niet elk gesponsord kind zo ver komt, maar voor allen geldt dat het een zegen is om via het sponsorproject de kans te hebben gekregen naar school te kunnen gaan. De vrucht daarvan zal voor ieder weer anders zijn naar de geheel eigen situatie en mogelijkheden. Hoe de uitkomst ook is, in alle gevallen is er dankbaarheid tegenover de sponsors, die hen zo trouw steunen.
FGA vrouwenteam 2

Het is verdrietig u te moeten mededelen dat zuster Noreen, een van de medewerksters van het vrouwenteam, heel plotseling op 28 jarige leeftijd is overleden vanwege een dodelijk attaque in haar hoofd. Als meisje in de 6e klas werd zij ook reeds getroffen door een dodelijke ziekte, waarvan zij wonderlijk herstelde en besloot om haar leven te wijden aan de dienst van de Heer.
Zij werkte gedurende 3 jaar bij O.M. (Operatie Mobilisatie) en studeerde daarna aan het Bijbel College, waar zij in 2013 afstudeerde. Sinds die tijd werkte zij met volle overgave mee in het vrouwenteam. Zij mocht voor velen een zegen zijn. We begrijpen niet altijd de wegen van de Heer, maar wij weten dat zij veilig is aangekomen bij haar Heer. We werden zo vertroost met de tekst uit Psalm 116:5: ‘Kostbaar in mijn ogen is de dood van mijn gunstgenoten’ en zo mogen we weten dat ook het leven en het sterven van Noreen kostbaar is bevonden in de ogen van onze Heer.
Wij vragen uw gebed voor het team en dat we ook een toegewijde medewerkster zullen vinden voor het team.

         
                         Noreen getuigende                                                    Bezoek van het team
                            van haar Heer                                                 eerder dit jaar bij een familie
                                                                                                           (Noreen geheel rechts)
Uitkomst voor de Rastaschool

In de vorige nieuwsbrief vertelde we dat door een hevige brand in de Rastaschool grote schade was geleden aan de school en het interieur. Vanuit Zweden en Nederland werd actie gevoerd en spontaan geofferd. We kunnen u melden dat hierdoor alle opgelopen schade kan worden hersteld. We hebben een God die heerlijk voorziet.
Werk onder zieken

Christelijk Ziekenhuis. In het noorden van Pakistan bevindt zich sinds 1957 een christelijk ziekenhuis met 50 bedden en een kliniek waar dagelijks honderden mensen worden behandeld. Het ziekenhuis is gevestigd in een kleine plaats maar is een zegen tot ver in de omtrek. Als in Pakistan iemand in een ziekenhuis ligt, dan zijn daar dagelijks zeker ook wel tien familieleden aanwezig om bij de zieke te blijven. Bezoekuren zoals in Nederland kent men hier niet. Er komen hier ook veel moslims en het getuigenis van Christus wordt hier vrijmoedig uitgedragen.
Het ziekenhuis ligt op een mooi groot terrein en de staf en de personeelsleden wonen op het terrein rondom het ziekenhuis. Sommigen van hen komen uit het buitenland, maar de meesten zijn Pakistani. Liaquat en ik waren uitgenodigd om te spreken op de jaarlijkse retraite van de staf en het personeel en werden getroffen door de sterke bewogenheid om de liefde van Christus uit te dragen door de zorg voor de zieken, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen christenen en moslims.

         
                             Kapel van het ziekenhuis                                            Getuigenis aan de wand
                                                                                                                  van het ziekenhuis over de
                                                                                                                      motivatie van alle zorg
                                                                                                                  door de liefde van Christus
Seminar voor verpleegsters in Lahore
In 2014 startten we in de gemeente Lahore een nieuw werk onder de verpleegsters, waarvan er velen in de gemeente komen en werken in de verschillende ziekenhuizen van Lahore. De toepasselijke naam van dit werk luidt: ‘FGA GoodSamaritanNursing Fellowship’ en het verlangen is om net als de barmhartige Samaritaan goede zorg te verlenen aan zieken en gewonden en zo de liefde van Christus uit te dragen.
Regelmatig worden er seminars gehouden voor de verpleegsters en zo ook in oktober, waar ik (Henny)         Zanggroepje van enkele verpleegsters
uitgenodigd was om te spreken. We hadden een                                 tijdens het seminar
gezegende tijd met elkaar en een volgende keer wil ik graag wat getuigenissen met u delen van verpleegsters uit de praktijk van het ziekenhuisleven.
Getuigenis Matthew
Ik ben ontzettend dankbaar dat ik door een familie in Barendrecht (Holland) gesponsord wordt om te kunnen studeren voor accountant. Het is een pittige studie, maar het gaat geweldig goed. Op een vorige school ondervond ik wel discriminatie en werd ik ook uitgelachen vanwege een gebrek aan mijn mond, waardoor ik moeite heb met spreken. De opleiding voldeed ook niet aan het niveau voor de opleiding van accountant, wat mijn grote wens was en ik smeekte de Heer voor een weg naar een goed college. Door de sponsoring en mede door de toekenning van een beurs werd de weg geopend naar het College voor Accountancy. Het is een Moslim College, maar de leraars en studenten zijn erg open en vriendelijk voor me en ik ben de Heer zo dankbaar voor deze geweldige kans in het leven.
Conventie in Rawalpindi

In het kader van onze bediening worden we menigmaal uitgenodigd om bij seminars en diensten te onderwijzen en te prediken in plaatsen door het gehele land. Deze keer in Rawalpindi (dicht bij Islamabad) en de Heer was zeer krachtig aanwezig en velen werden aangeraakt door de Heilige Geest. Het is een zegen om te zien hoe de Heer op allerlei plaatsen in het land Zijn zegen uitgiet.

         
Gezin vrijgekocht van steenfabriek

In de steenfabrieken werken veel arme gezinnen samen met alle kinderen van het gezin omdat ze in schulden geraakt zijn en zo als slaven overgeleverd zijn aan de willekeur van de eigenaar van de steenbakkerij.
Vorig jaar werd in een gezin een ziek meisje lafhartig vermoord omdat zij niet in staat was om te komen werken. De Zweedse pastor Stanley startte in Zweden een actie om dit gezin vrij te kopen. De actie sloeg aan en er kwam voldoende geld binnen om het gezin in vrijheid te stellen. Wat een zegen dat dit gezin geholpen kon worden nadat zij zo’n groot verlies hadden geleden.
Twee broeders in Nederland werden door dit voorbeeld zo getroffen door de tragische toestanden in de steenfabrieken, dat zij de handen ineen sloegen en zo ook een gezin wilden helpen en vrijkopen zodat zij een eigen leven kunnen gaan opbouwen. Door een gift van elk € 1.200,-- kon een familie worden vrijgekocht en werd tevens voorzien voor de aankoop van een koe met kalf om zelfstandig verder te kunnen gaan. Zij hebben vier kinderen, waarvan er twee naar de Rastaschool gaan, die gesticht is door pastor Chand die in dit gebied werkt. Een nieuwe toekomst voor dit gezin is aangebroken en wij vragen uw gebed voor hen.

         
Medaille voor Nirsha

Nirsha wordt al een aantal jaren gesponsord via het Tamarafonds en doet het erg goed op school. De Heer heeft haar ook gezegend met een heel mooie stem en zo vertegenwoordigde zij op de APMC (All Pakistan Music Conference) de school waar zij studeert en won de gouden medaille voor haar school.
Haar vader speelt in de gemeente op de tabla (soort drum) en op zondag zong zij haar lied nog eens voor ons in de gemeente. We vinden het heel fijn om dit getuigenis te kunnen doorgeven van een van onze sponsorkinderen.
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud